Stereoskopie-Shop - Stereofotos Japan um 1900 Serie 2

Format 9cm * 18cm

010-Yokohama.jpg
010-Yokohama.jpg
015-Geishas-5-Uhr-Tee.jpg
015-Geishas-5-Uhr-Tee.jpg
033-Strasse-Yokohama.jpg
033-Strasse-Yokohama.jpg
047-Fischer-zur-Ebbezeit.jpg
047-Fischer-zur-Ebbezeit.jpg
066-Glocke-in-Japan.jpg
066-Glocke-in-Japan.jpg
071-Kinder-bemalen-Vasen.jpg
071-Kinder-bemalen-Vasen.jpg
082-Schloss-Osaka.jpg
082-Schloss-Osaka.jpg
097-Vulcano-Aso-San.jpg
097-Vulcano-Aso-San.jpg
098-Am-Vulkanrand.jpg
098-Am-Vulkanrand.jpg
3904-Kiyomizu.jpg
3904-Kiyomizu.jpg
3964-Kasukake.jpg
3964-Kasukake.jpg
3970-Omori.jpg
3970-Omori.jpg
3972-Omori.jpg
3972-Omori.jpg
8423-Admiral-Togo.jpg
8423-Admiral-Togo.jpg
14047-Kinder-im Garten.jpg
14047-Kinder-im Garten.jpg
14061-Kinder-lesen-Zeitung.jpg
14061-Kinder-lesen-Zeitung.jpg
34433-Kind-in-Seidenraupen-Cocoons.jpg
34433-Kind-in-Seidenraupen-Cocoons.jpg
Vista-in-a-Bamboo-Grove-02.jpg
Vista-in-a-Bamboo-Grove-02.jpg
back